🐁کارگاه مقدماتی کار با حیوانات آزمایشگاهی با همکاری انجمن علمی دانشجویی سلول های بنیادی ایران (سبا) ، مرکز مطالعات تجربی و مقایسه ای و دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸ در مرکز مطالعات تجربی و مقایسه ای برگزار شد. کارگاه با هدف آشنایی مقدماتی با نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی جهت انجام تحقیقات و آزمایشات در دو بخش تئوری و عملی برگزار گردید؛ ابتدا مقدماتی از نحوه کار در آزمایشگاه و مقررات، شرایط نگهداری حیوانات و آشنایی مختصری با موش صحرایی و موش کوچک آزمایشگاهی داده شد. سپس توضیحات مربوط نحوه کار در بخش عملی کارگاه یعنی نحوه مقید کردن rat و سوری، گاواژ، انواع تزریق و انواع خون گیری از rat و سوری و نحوه محاسبه دوز دارو ارائه گردید. در بخش بعدی کارگاه مراحل فوق به صورت عملی ابتدا توسط استاد و سپس توسط دانشجویان انجام گردید. در نهایت به علت انجام خون گیری از قلب موش ها اقدامات لازم جهت مرگ آسان و اخلاقی آن‌ها صورت گرفت.