🔷🔶 نشریه علمی دانشجویی سبا 🔷🔶
دانشگاه علوم پزشکی ایران
(بزرگترین نشریه دانشجویی در زمینه سلول‌های بنیادی)
📚 شماره ۹ / پاییز ۹۸
محوریت: خون و پیوند مغز استخوان

لینک دانلود